ALGEMENE VOORWAARDEN 

COSMO KIDS AGENCY bemiddelt ten behoeve van talenten (modellen en acteurs). Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing in alle gevallen, waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten van COSMO KIDS AGENCY. Deze voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs indien deze soortgelijke bepalingen als onderhavige bevatten.

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met: Talent: ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van COSMO KIDS AGENCY wordt gekoppeld aan een productie van een opdrachtgever;

Opdrachtgever: Ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee COSMO KIDS AGENCY in een overeenkomst treedt naar aanleiding van en opdracht waarin behoefte is aan talent(en).

Boeking: schriftelijke en/of mondelinge opdracht-, bemiddelings- of boekingsovereenkomst. Verricht per telefoon, e-mail, persoonlijk;

Uitvoering: het verrichten van activiteiten in de ruimste zin van het woord.

Bemiddelingsfee: Agency fee, een percentage voor de bemiddeling tussen talent en opdrachtgever.

Day fee: een vergoeding voor een werkdag(dagdeel) als het gaat om artistieke activiteiten.

Buy Out: een vergoeding die staat voor de afkoop van portretrecht voor een bepaalde overeengekomen periode en voor bepaalde overeengekomen uitingen in de media (zoals: online, tv, narrowcasting, commercials, reclame fotografie, film, print, etc).

Als COSMO KIDS AGENCY een talent introduceert bij een opdrachtgever, het talent niet eerder voor de opdrachtgever heeft gewerkt en het voorstel wordt omgezet in een boeking via COSMO KIDS AGENCY, is er sprake van exclusiviteit voor COSMO KIDS AGENCY met betrekking tot talent en de opdrachtgever.

Het talent wordt geacht duidelijk te communiceren exclusief voor COSMO KIDS AGENCY opdrachten aan te nemen voor de opdrachtgever op het moment dat talent rechtstreeks door opdrachtgever of via derden voor opdrachten wordt benaderd.

2.Prijzen

Tarieven worden na schriftelijke (e-mail) aanvraag aan de hand van overleg met COSMO KIDS AGENCY en het talent per opdracht vastgesteld.

De opdrachtgever kan het talent boeken tegen de volgende tarieven: Dagdeel. Onder een dagdeel wordt de prijs voor maximaal vier werkuren binnen hetzelfde tijdsbestek verstaan. Delen van een uur worden naar een heel uur afgerond. Het dagtarief voor kinderen tot 7 jaar is verschuldigd voor boekingen van maximaal 2 uur per schooldag en 4 uur op een niet-schooldag of een vakantiedag.  Het dagtarief voor kinderen tussen 7 en 13 jaar  is verschuldigd voor boekingen van maximaal 4 uur per schooldag en 7 uur op een niet-schooldag of een vakantiedag.  

Als talenten tussen de 7 en 13 jaar meer dan 4,5 uur werken, hebben ze recht op minimaal 30 minuten pauze. Talenten onder de 13 jaar mogen geen overuren maken. 

Vanaf 13 jaar is het dagtarief verschuldigd voor boekingen van maximaal 7 uur op een schooldag  en 8 uur op een niet-schooldag of een vakantiedag. 

Vanaf 13 jaar is de day fee van talenten gebaseerd op 8 uur. Bij 0-4 overuren geldt  150% van de day fee. Na 4 overuren geldt 200% van de day fee.

Alle door COSMO KIDS AGENCY gehanteerde tarieven naar de opdrachtgever zijn exclusief bemiddelingsfee, exclusief BTW en in overleg exclusief reiskosten en eventuele overige onkosten.

Tarieven zijn, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend geldig voor enkelvoudige herhaling.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan overleg te plegen met het door COSMO KIDS AGENCY bemiddelde talent over prijzen en verdiensten.

De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrechten op een talent. Wanneer een opdrachtgever dit wenst, dienen vooraf bindende afspraken gemaakt te worden met COSMO KIDS AGENCY in de vorm van een buy out. Hiervoor gelden speciale tarieven.

Een offerte wordt gedaan op grond van COSMO KIDS AGENCY ter beschikking gestelde informatie en onder voorbehoud van definitieve inzage van de bekendmaking van de werkzaamheden. Een offerte is geldig tot 90 dagen na dagtekening.

Voor het gebruik van opdrachten buiten Nederland, of langer dan 1 jaar, bij commercials, tv, print, online en/of welke vorm van reclame-uitingen dan ook, gelden aangepaste tarieven. Deze zullen in onderling overleg tussen opdrachtgever en COSMO KIDS AGENCY worden bepaald.

De productiemaatschappij, reclamebureau, merk of in algemene termen ‘de opdrachtgever’, mogen het talent nooit rechtstreeks benaderen.

3. Reiskosten

De opdrachtgever is reiskosten verschuldigd voor het talent en 1 begeleider bij de boeking van een talent jonger dan 16 jaar, op basis van de standaard vastgestelde reiskosten vergoedingstarieven.

Wanneer werkzaamheden in het buitenland verricht worden, dient de opdrachtgever de volledige verschuldigde reis- en verblijfskosten te voldoen voor het talent en 1 begeleider.

4. Boekingen
De door de opdrachtgever en COSMO KIDS AGENCY schriftelijke of mondelinge opdrachtbevestiging is bindend voor beide partijen. 

Opties op een talent dienen uiterlijk 5 werkdagen vόόr aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd om uitgevoerd te worden. Boekingen krijgen voorrang op opties. De eerste optant wordt in de gelegenheid gesteld zijn opties om te zetten om een boeking, voordat de boeking van de tweede optant wordt vastgelegd.

Bij een mooi-weer-boeking geldt: eerste annulering geen kosten, tweede annulering 50% van het overeengekomen tarief en additionele kosten, derde annulering 100% van het overeengekomen tarief alle additionele kosten. Annulering dient bij mooiweer-boeking 16 uur vόόr aanvang plaats te vinden.

Het is opdrachtgever en talent niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van COSMO KIDS AGENCY, na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of contracteren tot acht kalendermaanden nadat het talent niet meer via COSMO KIDS AGENCY wordt vertegenwoordigt. Indien zulks toch geschiedt, is tweemaal het bedrag verschuldigd aan COSMO KIDS AGENCY, dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via COSMO KIDS AGENCY waren gesloten.

De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder, of ander, gebruik van foto’, video en/of ander materiaal van de talenten dan de opdrachtbevestiging aangeeft.

Beide partijen zullen zich onthouden van gedragingen of uitingen ten gevolge waarvan de goede naam, van de opdrachtgever en/of COSMO KIDS AGENCY in diskrediet zou kunnen worden gebracht.

Tijdens het uitvoeren van een opdracht via COSMO KIDS AGENCY is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een kindvriendelijke en veilige werkomgeving. 

5. Annulering

Voor annulering door de opdrachtgever 48 uur of langer vόόr de afgesproken aanvang zal 20% in rekening worden gebracht. Voor annulering door de opdrachtgever binnen 48 uur tot 12 uur vόόr aanvang is de opdrachtgever 50% verschuldigd van het gehele overeengekomen honorarium. Voor annulering door de opdrachtgever op de dag van de opdracht of 12 uur vόόr aanvang is de opdrachtgever het volledige overeengekomen honorarium verschuldigd.

Voor meerdaagse boekingen is het opzegtermijn gelijk aan het aantal geboekte dagen. Wordt deze termijn niet aangehouden, dan is de opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd.

Voor het talent geldt bij annulering door de opdrachtgever het bovenstaande percentage van de overeengekomen day fee.

6. Betalingen

Binnen 30 dagen na de factuurdatum dient de betaling te zijn bijgeschreven op de bankrekening van COSMO KIDS AGENCY. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht volledig met de inhoud van de factuur in te stemmen.

Wanneer het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn is betaald, is de opdrachtgever 2% rente over het te betalen bedrag per maand verschuldigd aan COSMO KIDS AGENCY, waarbij gedeelten van een maand worden gerekend tot volle maand.

Alle kosten die door COSMO KIDS AGENCY c.q. het talent worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin COSMO KIDS AGENCY c.q de door haar vertegenwoordigde een gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vorderingen of het handhaven van haar rechten. 

Voornoemde kosten bedragen tenminste 25% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,– euro 

7. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever en talent vrijwaart COSMO KIDS AGENCY voor alle aansprakelijkheid welke de bedrijfsvereniging en/of de belastingdienst eventueel jegens COSMO KIDS AGENCY  zou doen blijken geleden.

COSMO KIDS AGENCY is niet verantwoordelijk voor het gedrag van het talent op locatie/set. 

COSMO KIDS AGENCY is niet aansprakelijk voor enige schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer het geboekte talent enige afspraak niet of gebrekkig nakomt. Tevens is COSMO KIDS AGENCY niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten van welke aard ook die tijdens werktijd of in verband met werkzaamheden zijn ontstaan.

De opdrachtgever en het talent verplicht zich WA verzekerd te zijn gedurende de werkzaamheden.

8.Overmacht

In geval van ziekte van een talent op het tijdstip van de boeking is dit overmacht. COSMO KIDS AGENCY zal in dit geval haar uiterste best doen z.s.m. een adequate vervanging te regelen. Is dit om welke reden niet mogelijk, dan zal de boeking verzet worden. In dat geval is COSMO KIDS AGENCY niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade door de opdrachtgever.

In geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, is deze gerechtigd de opdrachten in te trekken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

9. Principeverklaring

Indien de opdrachtgever een Principeverklaring wil laten tekenen door het talent, dient deze 5 dagen vόόr aanvang casting in het bezit van COSMO KIDS AGENCY te zijn en is daar attent op gemaakt. COSMO KIDS AGENCY heeft de volledige vrijheid deze aan te passen. Het talent is zelf aansprakelijk voor de informatie, die hij/zij deelt op de principeverklaring.

10. Geheimhouding 

Talent is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de Overeenkomst ter kennis is gekomen en zal geen beeldmateriaal zonder toestemming van  COSMO KIDS AGENCY op social media en of online publiceren. 

11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het talent niet door meer dan 1 extern Nederlands model/castingbureau en niet door meer dan 1 extern internationaal model/castingbureau vertegenwoordigt voor de duur dat het talent wordt vertegenwoordigd door COSMO KIDS AGENCY.  COSMO KIDS AGENCY heeft de mogelijkheid om de vertegenwoordiging van het talent zonder aankondiging te verbreken indien blijkt dat het talent wordt vertegenwoordigd door meer dan zoals hierboven beschreven agentschappen. COSMO KIDS AGENCY behoudt zich dan het recht voor om het profiel van het talent en alle profielgegevens uit het bestand te verwijderen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12. Veranderingen in uiterlijk

Talenten dienen COSMO KIDS AGENCY op de hoogte houden van veranderingen in haarkleur, maten, beugels, puistjes, spierbundels, enz. Profielen dienen elke 2 tot 3 maanden up-gedate te worden met nieuwe maten en recente foto’s. Als maten/foto’s verouderd zijn, presenteren we kinderen niet meer aan opdrachtgevers en pauzeren we het profiel online. Wanneer profiel updates uitblijven, wordt het profiel gedeactiveerd.

We openen geen WeTransfer-links. Talenten kunnen de WeCollect-app gebruiken of max. 6 foto’s in web-formaat + actuele lengte en kledingmaten versturen in 1 mail.

13. COVID-19

Talent is zelf verantwoordelijk voor het inschatten van haar/zijn gezondheid en de keuze om wel of niet te shooten. COSMO KIDS AGENCY is niet verantwoordelijk voor de gezondheid van het talent of voor de situatie op locatie en eventuele besmettingen. 

COSMO KIDS AGENCY is niet verantwoordelijk als een talent een opdracht  vanwege COVID-19 verschijnselen annuleert. COSMO KIDS AGENCY zal in dit geval haar uiterste best doen z.s.m. een adequate vervanging te regelen.

14. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen omtrent deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam

Laatst ge-update op 18 Maart 2023